การนำเสนอหัวข้อวิจัย

พีจัง
สถานะทางกฎหมายของบุคคลแปลงเพศ

ในสังคมโลกนับแต่อดีตกาลจนกระทั่งปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายเชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  เห็นได้ว่าแต่เดิมมนุษย์มีเพียงแต่เพศชายและเพศหญิง  แต่เนื่องด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก  ตลอดจนปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในครอบครัวย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปต่อความเป็นเพศชายและเพศหญิง  และอาจมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเพศ     ในสังคมไทยเรียกกลุ่มบุคคลผู้มีความผิดปกติทางเพศเหล่านี้ว่า  “กระเทย ”  ซึ่งปัจจุบันองค์การอนามัยโลกถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ป่วยประเภทหนึ่งอยู่ในหมวดภาวะเอกลักษณ์ผิดเพศ  (Gender Identity Disorders)  โดยมีการแบ่งภาวะเอกลักษณ์ผิดเพศออกเป็น  5  โรค  คือ   Transsexualism  ,  Dual – role transvestism  ,  Gender identity disorder of childhood  ,  Other gender identity disorders  ,  Gender identity disorder  ,  Unspecified.  
  โรค  Transsexualism  นั้นได้มีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์  ได้ให้คำแปลว่า  “หลงเพศ”   จึงมีความจำเป็นในทางการแพทย์ที่จะต้องให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้ร่างกายตรงกับสมองส่วนที่ควบคุมการกำหนดบทบาทเพศ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงต้องมีการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจึงต้องมีบัญญัติกฎหมายให้มีการยอมรับสถานะของผู้ผ่าตัดแปลงเพศ  ในต่างประเทศหลายประเทศได้มีการออกกฎหมายยอมรับสถานะทางกฎหมายของผู้ผ่าตัดแปลงเพศ  (Legal status)  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการแปลงเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง  หรือจากเพศหญิงเป็นเพศชาย
  ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายยอมรับสถานะของผู้ผ่าตัดแปลงเพศทำให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร  ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของกระบวนการพิจารณาความอาญาแก่บุคคลดังกล่าว ที่เห็นได้ชัดในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศที่ชายผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงไม่อาจเป็นผู้เสียหายถูกชำเราได้  และในทางตรงกันข้ามกรณีหญิงผ่าตัดแปลงเพศเป็นชายก็ไม่อาจเป็นผู้ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นได้  ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและแน่นอนในทางกฎหมาย   ตลอดจนปัญหาในการติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งเกิดปัญหาขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน  เพราะชื่อในเอกสารไม่ตรงกับสภาพแห่งร่างกายที่เป็นอยู่จริง  โดยมีข้อมูลสำนักงานทะเบียนกลางได้มีหนังสือเวียนถึงสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศห้ามรับจดทะเบียนแก้ไขเอกสารต่าง ๆ      ให้ผู้ผ่าตัด
แปลงเพศ    ด้วยเหตุนี้ผู้ผ่าตัดแปลงเพศในประเทศไทยจึงมีความแตกต่างจากผู้ผ่าตัดแปลงเพศในต่างประเทศที่มีกฎหมายยอมรับสถานะของผู้แปลงเพศ    โดยให้ถือว่าเป็นบุคคลตามเพศใหม่ภายหลังมีการผ่าตัดแปลงเพศ  ทำให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิตามเพศใหม่ได้ทุกประการ
 ในสภาพของสังคมประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศ
อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายควบคุมการผ่าตัดแปลงเพศซึ่งมีการผ่าตัดแปลงเพศเป็นไปอย่างเสรี  จึงเป็นการที่รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะกำหนดกฎเกณฑ์  ระเบียบให้การผ่าตัดแปลงเพศเป็นไปตามมาตรฐานสากล         เนื่องด้วยปัจจุบันประชากรในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มบุคคลผู้ผ่าตัดแปลงเพศก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับในสังคมมากเท่าที่ควรและยังไม่ได้รับการปฏิบัติที่มีความเสมอภาค   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  หมวด  3  ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  ในสิทธิการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   ซึ่งมาตรา  4  และมาตรา  26  ได้บัญญัติไว้ว่า  คำว่า  ศักดิ์ความเป็นมนุษย์  ซึ่งน่าจะหมายความว่า   “  สภาพความเป็นคนไม่ว่าคนๆ  นั้นจะมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงสักเพียงใดหรือยากจนข้นแค้นเพียงใด  หรือแม้แต่ทารกแรกเกิดก็ถือว่ามีสภาพความเป็นคนเหมือนกัน  หรือมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน  มิได้หมายความว่าคนต้องมียศฐาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งหน้าที่สูงเท่านั้นจึงมีศักดิ์ศรี  มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐมีสติปัญญา  มนุษย์ย่อมไม่กระทำต่อมนุษย์เช่นเดียวกับที่มนุษย์กระทำต่อสัตว์  หรือสิ่งของ  ดังนั้นการทำให้ผู้ใดไม่มีสิทธิและเสรีภาพที่พึงมีได้การใช้งานผิดปกติ  การทำร้าย  การกักขัง  ทรมาน  ซื้อขาย  จึงถือว่าเป็นการทำลายสภาพความเป็นคนหรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเอง  ”    ดังนั้นถึงเวลาที่ประเทศไทยจะได้ออกกฎหมายยอมรับสถานะของผู้ผ่าตัดแปลงเพศอันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายระหว่างเพศที่มีความเสมอภาคกันเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กม.ระหว่างประเทศ ม.พายัพ

คำสำคัญ (Tags)#บุคคลแปลงเพศ

หมายเลขบันทึก: 79534, เขียน: 19 Feb 2007 @ 20:40 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 14:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เพศใครคิดว่าไม่สำคัญ เพศที่เป็นเท่านั้น แสดงออกไปถึงหัวใจ ...... คุณเป็นเพศไร คุณรู้ดี..........
เขียนเมื่อ 

เพศใครคิดว่าไม่สำคัญ เพศที่เป็นเท่านั้น ยังไม่แสดงออกไปถึงหัวใจ .......คุณเป็นเพศไร คุณรู้ดี........สุดแต่ใจจะไขว่ขว้า.......