แม้ว่าวันที่ 14  กุมภาพันธ์  จะผ่านมาแล้ว  4- 5 วัน  แต่ก็ยังมีควันหลงในใจและในความรู้สึกลึก ๆ ของเด็ก ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาหลายคน (ที่อยู่ห่างจาก ไฟ แสง สี )  เนื่องจากสื่อต่าง ๆ ยังคงเสนอข่าวอยู่ทุกวัน  ประเด็นนี้ครูสามารถนำ เหตุการณ์ดังกล่าว  มาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน และทักษะอื่น  ๆ ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้  ขึ้นอยู่กับว่าครูจะหยิบเอาส่วนใดมาเป็นจุดแห่งการเรียนรู้                                 วันนี้เป็นวันครบกำหนดส่งงาน การเขียนบทกลอน กาพย์ยานี  11 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง สพท. มค. 2    ใน concept  ความรัก กับ วันวาเลนไทน์  ซึ่งในการเขียนบทกลอนครั้งนี้ นักเรียนสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความคิดของนักเรียนเอง  แต่ให้ครบตามกำหนดของเพื่อน ๆ และครู  คือ  จำนวน  2  บท โดยคนที่มีแนวคิดเหมือนกันสามารถร่วมกลุ่มปรึกษากันได้                                หลังจากตกลงร่วมกันแล้วสังเกตพบว่านักเรียนดีใจและตื่นเต้นเป็นที่สุด  นักเรียนเสนอขอสืบค้นข้อมูลจาก internet   ที่โรงเรียน (เนื่องจากที่บ้านนักเรียนไม่มี  internet )   นักเรียนหลายคนแนะนำว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวโทรทัศน์ก็ได้  หรือสื่ออื่น ๆ  (ครูแอบดีใจและ แนะนำสื่อที่สร้างสรรค์)  แล้วทุกคนตกลงว่า กำหนดส่งงานวันถัดไป และให้มีการประกวดผลงาน                                  ในวันส่งผลงาน  นักเรียนร่วมกันสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตัดสินจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน   จากนั้นกำหนดเกณฑ์การประกวด  (เนื้อหาต้องเป็นความรักแบบสร้างสรรค์)   การประกวดสิ้นสุดลง  ผลการตัดสินของกรรมการเป็นที่พอใจของเพื่อน ๆ   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้  ทุกคนร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผน  ร่วมกันทำ  สร้างข้อตกลงร่วมกัน  และเห็นคุณค่าของผู้อื่น  จึงทำให้ทุกคนมีความสุข ที่ได้เรียนรู้ด้วยกัน ในวันวาเลนไทน์     คงไม่สายเกินไปนะค่ะ..............