ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะเพื่อนๆชาววิสัญญีบ่อยครั้ง...บางคราวมีการโทรศัพท์ถามถึง

...   “Competency ของวิสัญญีพยาบาล...รพ.ศรีนครินทร์  มข.  ทำไหม?      

  Competency ของพยาบาลนั้น....ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ ได้จัดทำและใช้แล้วค่ะ....

แต่  Competency ของวิสัญญีพยาบาล...เรายังมิได้จัดทำให้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะ.....เนื่องจากสายบริหารต่างกัน...เราขึ้นตรงกับภาควิชาวิสัญญีวิทยา เป็นสายวิชาการ  จึงเป็นช่องว่างระหว่าง..วิชาชีพพยาบาล...กับ..งานวิสัญญีพยาบาล....  

 

  เราทำได้คือพยายามหาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้เขียนสนใจเรื่องนี้มานานพอควร..เกือบจะได้ทำร่วมกับทีมวิสัญญีพยาบาล  ...แต่แล้วก็มีอันต้องหยุดชะงักไป...     พอนำมาทยอยพูดคุยให้เพื่อนๆวิสัญญีพยาบาลทราบได้บ้างเล็กน้อย...พอเข้าใจค่ะ....      

 

  เริ่มจากการอ่านแนวคิดจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ก่อนก็แล้วกันค่ะ  เพื่อเป็นทุนแห่งปัญญา    

 

 

Competency ของวิสัญญีพยาบาล โดย คุณกานดา เลาหศิลป์สมจิตร์ ในปี 2547 ศึกษาไว้ ที่นี่ ค่ะ

 

  ท่านได้ศึกษา "สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสัญญีโรงพยาบาลรัฐ กระทรวงสาธารณสุข"  (A study of nurse anesthetists' competencies, hospitals under the jurisdiction of the Ministry of Public Health)   

 

 

 ผลการวิจัยพบว่า  "สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลรัฐกระทรวงสาธารณสุข " ประกอบด้วย 4 สมรรถนะหลัก ดังนี้  

 

  1. ด้านการพยาบาลวิสัญญี ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

  1.1 การประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก

  1.2 การเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก

  1.3 การประเมินผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหลังให้ยาระงับความรู้สึก

  1.4 การตัดสินใจแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤต และ

    1.5 ทักษะการทำหัตถการ     

2. ด้านทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่

2.1 การประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมงานวิสัญญี และ

2.2 การประสานความร่วมมือกับผู้ป่วยและญาติ   

3. ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่

3.1 ความรู้ และ

3.2 การใช้เทคโนโลยี

4. ด้านคุณลักษณะ(Personal characteristics)  

นอกจากนั้น  ผู้เขียนได้อ่าน  หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะวิสัญญีพยาบาลโดย สำนักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับ  ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย  สิงหาคม  2549   น้องที่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม...มีน้ำใจงามเอามาฝาก

  

  .....อ่านแล้วรู้สึกดีใจ..ที่ได้เห็นบทบาทของวิสัญญีพยาบาลไทยชัดเจนขึ้น....

อยู่ที่พวกเรา...ชาววิสัญญีพยาบาลแล้วค่ะที่จะทำอย่างไรจึงให้ความชัดเจนในบทบาทนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มากที่สุด    

 

.....ส่วนบทบาทของวิสัญญีพยาบาลในโรงเรียนแพทย์นั้น...ยังไม่เห็นความชัดเจนที่เป็นส่วนร่วมของทุกโรงเรียนแพทย์ค่ะ.....

หากทำได้น่าจะเกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพเพราะได้ใช้เป็นแนวทางนำมาซึ่งการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้  

นอกจากนั้นมี www. ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ Competency เช่น

1.     ของสำนักงาน กพ. ที่นี่

2.     สยามHR.com ที่นี่

3.     นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก วันที่ 25 ตุลาคม 2548. ที่นี่

4.     ส่งศรี กิตติรักษตระกูล  สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ที่นี่ ค่ะ

5.     มาตรฐานบริการพยาบาลในศูนย์อุบัติเหตุ   ที่นี่

และมีอีกมาก  หากสนใจอ่านค่ะ  

(ขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมา ตลอดจน www. ต่างๆค่ะ....)