ตามที่ทราบๆ กันแล้วว่า “เรา”ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร  อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (EQA) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ในราวเดือนตุลาคม 2550  (ซึ่งเป็นกำหนดการที่ค่อนข้างแน่นอนแล้ว) โดยการเตรียมความพร้อมในที่นี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจุดภายใน มน. ให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงกับที่เราได้ปฏิบัติงานกันมา 

         โดยเมื่อปี 49 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1”   ขึ้นเมื่อวันที่ 2 –3 ต.ค. 49 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  <รายละเอียด>  ซึ่งท่านอาจารย์มาลินีได้กรุณาสรุปทบทวนให้เราได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  ในโครงการดังกล่าวได้มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าว่า เราจะจัดให้มีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 2 ครั้ง ในรอบปี 2550 คือ

         1.  “KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 2”  ในวันที่ 12 –13 มี.ค. 50 

         2.  “KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 3”  ในวันที่ 21 –22 พ.ค. 50 

        
2.  “KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 4”  ในวันที่ 6 –7 ส.ค. 50

         โดยโครงการทั้ง 3 โครงการส่วนหนึ่งก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับกลุ่มสาขาวิชา และ ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับ การประเมินภายใน (IQA) ระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 29 –31 ส.ค. 50  และ
การประเมินภายนอก (EQA) ในราวเดือนตุลาคม 2550

         ดังนั้นเพื่อให้การจัดโครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 2”  ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 12 –13 มี.ค. 50  ที่กำลังจะถึงนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ร่วมกัน  QAU จึงได้ ขอความร่วมมือจากทุกคณะวิชาในการเตรียมการก่อนเข้าร่วมโครงการ  ดังต่อไปนี้

         1.  คณะวิชาทาบทามผู้ประเมินในระดับคณะวิชา จำนวน 2 ท่าน พร้อมทั้งแจ้งให้ทั้ง 2 ท่านทราบว่าจะต้องเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินในวันที่ 12 - 13 มี.ค.50  (ตลอดโครงการ)  และ ขอความกรุณาคณะวิชาแจ้งรายชื่อผู้ประเมินดังกล่าวมายัง QAU  ภายในวันที่ 1 มี.ค. 50  เพื่อที่ QAU จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

         2.  เตรียมรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2549 (9 เดือน)  ลงในแบบฟอร์ม Common data set

         3.  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 2 เล่ม  (ใช้ข้อมูล 9 เดือนในข้อ 2) เพื่อมอบให้กับผู้ประเมินในวันดังกล่าว
 
         โดยในโครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการที่เราคิดไว้  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

         กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมตลอดโครงการ คือ วันที่ 12 – 13 มี.ค. 50 ประกอบด้วย

         -  ผู้ประเมินภายในระดับคณะวิชา  เพื่อเข้าอบรมผู้ประเมินประจำปี 2549 ในโครงการดังกล่าว
         -  คณบดี / รองคณบดีที่ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพจากทุกคณะวิชา
         -  เลขานุการคณะจากทุกคณะวิชา
         -  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (QA Staff)จากทุกคณะวิชา

         กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมเฉพาะในวันที่ 13 มี.ค. 50 

         ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินในระดับกลุ่มสาขาวิชา 

         โดยก่อนที่จะถึงวันจริงเราขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (QA Staff) เพื่อนของเราจากทุกคณะวิชาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้เกิดความเข้าใจในการจัดโครงการดังกล่าวร่วมกัน  ในวันอังคารที่ 6 มี.ค. 50 เวลา 14.00 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง Main Conference  ตึก CITCOMS

         QAU ขอขอบพระคุณชาว มน. ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันในการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 จาก สมศ. ร่วมกันตลอดมาและสำหรับในก้าวต่อๆ ไปที่เราจะเดินไปด้วยกันค่ะ ...