บันทึกไว้สอนตน

1 .  การที่คนเราไม่รู้เรื่องของตนเองจะทำให้เป็นคนหลงผิด  การไม่รู้จักเรื่องการครองเรือนจะทำให้เป็นคนล้มเหลว  การไม่รู้จักเรื่องของโลกทำให้คนเรามีความทุกข์ทรมาน

 

2 .  เมื่อตั้งจิตคิดจะเอาเราจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อ  แต่เมื่อคิดจะให้เราจะมองเขาด้วยความเข้าใจและเกิดความเมตตา

 

3 .  จงถามตนเองให้น้อยลงว่าฉันจะได้อะไรจากผู้อื่นและจงถามตนเองให้มากขึ้นว่าฉันจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้าง

 

4 .  จริงหรือที่เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ก็เพื่อต้องการพิชิตและครอบครองธรรมชาติแล้วนำเอาธรรมชาติมาจัดสรรสนองตอบความต้องการหาผลประโยชน์ของคน

 

5 .  บทลำนำชีวิตที่ก่อเกิดประโยชน์มาจากสามดีคือ  หนังสือดี  คบเพื่อนดี  และจิตใจเย็นดี

 

6 .  จริงหรือที่ความชั่วร้ายในโลกนี้เกิดจากคนเราไม่เชื่อฟังเทพเจ้า  ซึ่งเป็นผลมาจากคนเชื่อว่าตัวเขาเองดีกว่าผู้อื่น  และคนจึงกดขี่ข่มเหงคนด้วยกันเอง

 

7 .  ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวทำนองว่า  ชีวิตมันอยู่ด้วยธรรมะไม่ได้อยู่ด้วยอาหาร

 

8 .  ดาร์วิน  กล่าวทำนองว่า  สิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนอยู่ในภาวะที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทั้งนั้น

 

9 .  ปัญหาพื้นฐานของคนเราคือการเอาชนะความทุกข์ซึ่งมาจากกิเลสและอวิชชาในตัวเขานั้นเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี  

 จาก... umi