นางสาวธีรภัทร   สุดาทิศ   หน้าที่ ประธานบริษัท

จากการประชุมบริษัททั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ประธานบริษัทมีการมอบหมายหน้าที่ให้แก่ฝ่ายต่างๆดำเนินการ

บริษัทมีความคืบหน้าดังนี้

  • ฝ่ายฝึกอบรมมีการศึกษาทดลองประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือและวางแผนการฝึกอบรม
  • ฝ่ายผลิตสื่อ ได้จัดทำโลโก้บริษัทสำหรับสกรีนลงเครื่องแบบของบริษัทและทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมงานประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ
  • ฝ่ายประสานงาน ออกไปติดต่อกับโรงเรียนประถมและมัธยมบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเข้าไปจัดฝึกอบรม
  • ฝ่ายการเงินจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และเบิกจ่ายเงินให้ฝ่ายต่างๆในการดำเนินการ