หน้าที่ที่รับผิดชอบของ วรัญญา  พันธ์นุเรณู คือมีหน้าอยู่ในส่วนเลขานุการและผู้ช่วยฝึกอบรมของบริษัท "อินดี้ฟรีดอม" 

มีการบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมของบริษัททั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา  ส่วนในหน้าที่ของ

ฝ่ายฝึกอบรมมีการศึกษาทดลองฝึกประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือและโบว์ติดผมที่มัดผมและสมาชิกในฝ่ายร่วมกันวางแผนกำหนด  วิธีการ  ขั้นตอนต่างๆในการจัดฝึกอบรมประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ  เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

นางสาววรัญญา  พันธ์นุเรณู

เลขานุการ/ฝ่ายฝึกอบรม