ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบโดยแต่งตั้งให้

1.นายวีรพงษ์ สิโนรักษ์     เป็น     ประธานบริษัท

2.นายทินกร ชื่นอยู่          เป็น      เลขา

3.นายชลิต จงสำราญ       เป็น   สมาชิกฝ่ายเทคนิค

4.นายนพดล  อุดมผล      เป็น   สมาชิกฝ่ายเทคนิค

5.นายชัชวาล  พู่กัน   เป็น    สมาชิกฝ่ายเทคนิค

6.น.ส.กิตตินุช แก้วกระจาย    เป็น   สมาชิกฝ่ายเหรัญญิก และ การตลาด

7.น.ส.ธีรารัตน์ โสภาธี     เป็น   สมาชิกฝ่ายการตลาด

8.น.ส.ปวีณา  ชูศรี      เป็น   สมาชิกฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

9.น.ส.สิริน  วิวัฒน์เจริญพงษ์   เป็น   สมาชิกฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

10.น.ส.วราภรณ์  วิเศษกุล      เป็น  สมาชิกฝ่ายประสานงาน

     โดยแต่ละตำแหน่งแบ่งตามความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยการประชุมในครั้งนี้ใช้เวลาในการประชุม ประมาณ 1 ชม.