นุชจรีย์  คล้ายเอี่ยม  หน้าที่ ฝ่ายการเงิน

หน้าที่ได้รับมอบหมายระดมทุนจัดตั้งบริษัทจากสมาชิกในบริษัททุกคน   คนละ  500 บาท

จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายของบริษัทและของฝ่ายต่างๆ ซึ่งขณะนี้ยังเก็บเงินสมาชิกยังไม่ครบทุกคน   ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประสานงานและฝ่ายผลิตสื่อได้ทำเรื่องขอเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายไปส่วนหนึ่งแล้ว

                                                                                                 นุชจรีย์ คล้ายเอี่ยม

                                                                                                      ฝ่ายการเงิน