GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความพึงพอใจในการรับบริการของบิดา มารดาผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลเด็ก โรงพยาบาลศิริราช

โศรยา  มัสกอดอ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
-  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการรับบริการของบิดา มารดาผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในการรับบริการ จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านการเข้ารับการรักษาและเพื่อศึกษาคุณภาพบริการในมุมมองของผู้ให้บริการ

วิธีการวิจัย
 - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บิดามารดาผู้ป่วยเด็กในหออภิบาลเด็ก โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 70 คน  ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
- พบว่า บิดา มารดา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับบริการ ด้านความสะดวกที่ได้รับบริการ ด้านประสานงานของการบริการ ด้านอัธยาศัยความสนใจของผู้ให้บริการ  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากบริการ ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ อยู่ในระดับมาก และบิดา มารดา ผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กที่มีระดับการศึกษาและรายได้ครอบครัวต่างกันจะมีความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวมแตกต่างกัน

สรุป
- ข้อเสนอแนะคือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจที่มากนี้ไว้ ในขณะเดียวกันต้องพยายามยกระดับคุณภาพบริการให้สูงยิ่งขึ้นอีก


จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78220
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ทำวิจิยเรืองความพึงใจในการติดต่อและรับบริการของลูกค้าอะ

งง

มีไรแนะนำบ้างอะค่ะ