แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาบ้าในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนท่าอิฐล่าง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

  ติดต่อ

ร้อยตำรวจเอกธีรยุทธ ไชยศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์
- การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางและรูปแบบที่ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาบ้าสำหรับชุมชนท่าอิฐล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์โดยวิธีการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัย
- สอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเขตชุมชนท่าอิฐล่างและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ พรรณนา กับการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา
- พบว่า แนวทางและรูปแบบที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าอิฐล่างในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาบ้า คือ แนวทางด้านการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งชมรมต่อต้านยาบ้าในชุมชน  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ จัดกีฬาต่อต้านยาบ้า ส่วนแนวทางด้านการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์  ได้แก่ สอดแทรกบทเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียนการสอนของครู พาประชาชนในชุมชนไปศึกษาดูงานสถานบำบัดผู้ติดยาบ้า  จัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาบ้า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบรรยายให้ความรู้ จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด  และให้พระภิกษุเทศน์สั่งสอน และแนวทางการป้องกันด้านการบำบัด ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจปัสสาวะประชาชนเป็นประจำ ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง จัดหาแหล่งงานเพื่อสร้างอาชีพเสริม  จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ติดยาบ้าหลังจากบำบัดรักษามาแล้วอย่างต่อเนื่อง จัดคลินิกให้คำปรึกษา

สรุป
- ผลการศึกษาแสดงว่า รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาบ้า คือ รูปแบบและแนวทางด้านการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน  รูปแบบและแนวทางด้านการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์  รูปแบบและแนวทางการป้องกันด้านการบำบัด ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 78217, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 12:11:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#research#บทคัดย่อ#ยาบ้า#abstract#การมีส่วนร่วมของชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

IP: xxx.53.255.226
เขียนเมื่อ 

จำนวนเกษตรกรมีกี่ราย