ล้างหน่อไม้ดองด้วยน้ำซาวข้าว จะทำให้ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว