เรียนทางออนไลน์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

การเรียนรู้ทางออนไลน์นั้นมีลักษณะจำเพาะที่เป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน ดังนั้นการเข้าใจธรรมชาติของการเรียนแบบออนไลน์ของทั้งผู้สอนและผู้เรียนนั้นน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเรียนทางออนไลน์มีความสัมฤทธิผล

Web นี้เป็นบทความที่เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ที่ประสบผลสำเร็จจากมุมมองของผู้สอนว่าผู้เรียนจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรถึงจะเรียนทางออนไลน์ได้ดี ซึ่งหากมองในมุมกลับจากบทความนี้นั้นอาจคิดได้ว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประเมินของ Course Online นั่นคือหากผู้เรียนสามารถเรียนได้ประสบผลสำเร็จ แบบประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้นก็อาจจะสร้างขึ้นความสำเร็จของผู้เรียน

ในบทความนี้ได้ระบุไว้ว่า ผู้เรียนที่เรียนทางออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จควรมีคุณภาพดังต่อไปนี้

1. เปิดใจที่จะรับรู้และปันสิ่งที่รู้ในเรื่องงาน ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ชีวิต และประสบการการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (Be open minded about sharing life, work, and educational expericences as part of the learning process.)
ทั้งผู้เรียนที่มีบุคลิกเงียบ (Introvert) และผู้เรียนที่มีบุคลิกเปิดเผย (Extrovert)นั้นต่างทราบว่า การเรียนทางออนไลน์นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ตนเองมีให้มากที่สุด สื่อออนไลน์นั้นสกัดพฤติกรรมของการแสดงออกของตนเองในชั้นเรียนออกไป (Eliminate Visual Barriers) เพราะไม่ว่าจะมีภาพของการที่โต้ตอบมากหนือเก็บตัวเงียบ การเรียนทางออนไลน์ก็จะเผยให้เห็นพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียน ในขณะเดียวกันการเรียนออนไลน์นั้นผู้เรียนมีเวลาที่จะศึกษาขอ้มูลก่อนที่จะโต้ตอบกลับ ซึ่งภาวะการณ์ในการจัดกาเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้ควรที่ลักษณที่เปิดกว้างและเป็นมิตร
Key Learning: การประเมินควรมีมองถึงการโต้ตอบของผู้เรียนในรายวิชานั้นโดยอาจดูจากการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ ที่จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้

2. ต้องมีความสามารถสื่อสารผ่านการเขียน
(Be able to communicate through writing)
ในกาเรียนแบบออนไลน์นั้นการสื่อสารที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเขียน ดังนั้นการจัดการสอนออนไลน์นั้นต้องมองทำให้พิจารณาดูว่าผู้เรียนมีความรู้สึกอยากที่จะแสดงออกด้วยการเขียน ผู้เรียนจำนวนมากมีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการสื่อสารด้วยการเขียน ซึ่งควรจะต้องชี้ประเด็นให้เห็นประเด็นดังกล่าวก่อนการเรียนหรือจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทางออนไลน์ สิ่งเหล่านี้อาจต้องการการทำซ้ำๆ จากผู้เรียน

Key Learning: การประเมินที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อาจประเมินได้จากความสามารถในการเขียนของผู้เรียน จากกิจกรรมที่ได้รับจากผู้สอนทางออนไลน์

3. ต้องมีแรงกระตุ้นในตัวและระเบียบวินัย
(Be self-motivated and self-discrplined.)
ความรับผิดชอบต่อการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องระลึกไว้เสมอจากความมีอิสระและความยืดหยุ่นที่มีในสภาพแวดล้อมของการเรียนทางออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนทางออนไลน์นั้นผู้เรียนต้องมีคำมั่นและวินัยในการเรียนเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการอย่างไม่ติดขัด

Key Learning: วินัยและคำมั่นในการเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีในการเรียนทางออนไลน์ซึ่งอาจสามารถนำไปใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

4. กล้าอย่างเต็มใจที่จะพูดเมื่อมีปัญหา(Be willing to “Speak up” if problem arise.)
เนื่องจากผู้สอนอาจจะไม่สามารถรับรู้ปัญหาของผู้เรียนในลักษณะที่เป็นอวัจนะภาษาได้ (เช่น เห็นอาการเครียด กังวล เบื่อหน่าย และขาดเรียนเป็นต้น) ดังนั้นหากผู้เรียนพบว่าตัวเองมีปัญหาไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี หรือเนื้อหาวิชา) ผู้เรียนควรจะต้องแจ้งให้ผู้สอนรับทราบในทันที เพราะผู้สอนแทบไม่มีโอกาสทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียน

Key Learning: การไม่เห็นและไม่ได้พบกันอาจก่อปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันได้ ดังนั้นผู้เรียนควรแจ้งให้ผู้สอนทราบในทันทีหากเกิดปัญหาในเรื่องการเรียนทางออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีทีสุดที่จะทำให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

5. ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่นให้กับตนเองว่าจะให้เวลาในการเรียน 4-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อรายวิชา(Be willing and able to commit to 4 to 15 hours per week per course.)
กระบวนการเรียนทางออนไลน์นั้นไม่ง่ายกว่าการเรียนแบบชั้นเรียนปกติเหมือนอย่างที่คิด อันที่จริงแล้วผู้เรียนจะให้ความเห็นว่าการเรียนออนไลน์นั้นต้องการใช้เวลาและต้องมีมุ่งมั่นกว่าการเรียนแบบปกติเสียอีก

Key Learning: ระยะเวลาในการเรียนรู้และผลของคุณภาพของงานจะเป็นตัวชี้บ่งถึงความมุ่งมั่นของผู้เรียนในการเรียนทางออนไลน์

6. สามารถที่จะผ่านข้อกำหนดเบื้องต้นของรายวิชา
(Be able to meet the minimum requirement for the program.)
ข้อกำหนดเบื้องต้นของรายวิชาออนไลน์นั้นมีไม่น้อยไปกว่าการเรียนแบบอื่นๆ ดังนั้นนักเรียนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนออนไลน์ได้นั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นเป็นการเรียนรู้ที่สะดวกในการที่จะทำให้ตนเองได้รับการศึกษาและรู้มากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

Key Learning: ผู้เรียนต้องตระหนักว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นถึงแม้จะเป็นเรื่องสะดวกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะเรียนรู้

7. ยอมรับการคิดอย่างมีวิจารญาณและการตัดสินใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
(Accept critical thinking and decision making as part of the learning process.)
ในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นขึ้นกับข้อเท็จจริงและประสบการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจมาก การดูดซับข้อมูลเพื่อให้เข้าใจและการตัดสินใจนั้นทำให้ผู้เรียนต้องใช้ความคิดอยางมีวิจารญาณสูง ซึ่งวิเคราะห์กรณีศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นการเรียนที่ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง

Key Learning: เครื่องมือการเรียนรู้ที่ต้องให้ผู้เรียนหาข้อมูล วิเคราะห์และตัดสินใจน่าจะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนออนไลน์ที่ควรนำมาใช้ อย่างเช่นกรณีศึกษา

8. ความสามารถในการมีคอมพิวเตอร์และเข้าถึงความรู้จากโมเด็ม
(Have access to a computer and a modem.)
สื่อกลางที่ใช้ในการเรียนออนไลน์นั้นคือ คอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ และโมเด็ม ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้

Key Learning: คอมพิวเตอร์และโมเด็มนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะทำให้การเรียนทางออนไลน์มีความสัมฤทธิ์ผล

9. มีแนวคิด กระบวนคิดที่เสร็จสิ้น ก่อนการโต้ตอบ
(Be able to think ideas through before responding.)
สารที่มีคุณภาพนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ดั้งนั้นจึงต้องมีเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะโต้ตอบกลับ การวัดผลที่ท้าทายนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมในการเรียน (คือผู้เรียนนั้นไม่ได้ทำอะไรถูกไปเสียหมด แต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย)

Key Learning: เวลานั้นเป็นส่วนสำคัญในการเรียนแบบออนไลน์ เวลาที่ให้ควรมีความเหมาะสมต่อปัญหาที่ท้าทาย

10. ตระหนักอยู่เสมอว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้นไม่จำเป็นต้องไปในชั้นเรียนปกติเสมอไป
(Feel that high quality learning can take place without going to a traditional classroom.
ถ้าผู้เรียนคิดว่าการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอ ก็อาจเป็นไปได้ว่าผู้เรียนจะรู้สึกโปร่งใจในการเรียนแบบชั้นเรียนปกติ การเรียนทางออนไลน์นั้นไม่ใช่ว่าจะเรียนกันได้ทุกคน ผู้เรียนที่ปกติเรียนในชั้นเรียนปกติอาจไม่ชอบที่จะเรียนทางออนไลน์ ในขณะที่การเรียนทางออนไลน์นั้นการโต้ตอบนั้นก็มีสูงแต่ก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากเช่นกัน เพราะการเรียนในลักษระนี้ไม่เหมือนกับการอยู่ในหอพักของสถานศึกษา ซึ่งความคาดหวังต่อผู้เรียนเรียนออนไลน์นั้นคือ
1. การมีส่วนร่วมทางออนไลน์อย่างน้อย 5-7 ครั้งต่อสัปดาห์
2. สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้เรียนอื่นๆ เพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีได้ในระดับที่เหมาะสม
4. สามารถที่จะผ่านข้อกำหนดเบื้อต้นที่กำหนดไว้โดยสถานศึกษา
5. สามารถที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา
6. สนุกที่จะสื่อสารโดยการเขียน
โดยปกติแล้วการเรียนทางออนไลน์นั้นเป็นการเรียนแบบเร่งรัดและต้องการความมุ่งมั่นอย่างมากของผู้เรียน การเรียนไม่ให้ล้าหลังผู้เรียนอื่นๆนั้นสำคัญมาก หากผู้เรียนคนใดคนหนึ่งช้าแล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตามคนอื่นๆได้ทัน ส่วนมากผู้เรียนต้องรู้สึกว่ามีตนเองเรียนร่วมอยู่ด้วยกับชั้นเรียนออนไลน์ และต้องการที่จะหาประสบการณ์จากการเรียนรู้ในลักษณะนี้ ผู้สอนอาจจะจำเป็นต้องติดต่อผู้เรียนเป็นส่วนตัวเพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือให้และกระตุ้นให้ผู้เรียนตามชั้นได้ทัน

ผู้สอนที่เก่งๆ นั้นบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นผุ้ช่วยเหลือที่มีประสิทิภาพ และก็ไม่ใช่ว่าผู้เรียนทุกคุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถเรียนรู้ได้ดีในการเรียนทางออนไลน์ ผู้เขียนได้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้สอนควรจะให้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อที่ผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนทางออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้ การระบุถึงความคาดหวังอย่างชัดเจนและลักษณะการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความสำเร็จจะทำให้ผู้เรียนได้ได้เข้าใจการเรียนรู้ในสภาวะออนไลน์และจะเป็นการเรียนที่เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน การให้แบบสอบถามแก่ผู้ที่สนใจจะเรียนทางออนไลน์นั้นก็เป็นวิธีที่ดีที่จะบอกว่าผู้สนใจนั้นเหมาะสมที่จะเรียนทางออนไลน์หรือไม่

Key Learning: การเรียนรู้ทางออนไลน์นั้นมีลักษณะจำเพาะที่เป็นของตัวเองซึ่งแตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียน ดังนั้นการเข้าใจธรรมชาติของการเรียนแบบออนไลน์ของทั้งผู้สอนและผู้เรียนนั้นน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเรียนทางออนไลน์มีความสัมฤทธิผล

บุริม โอทกานนท์


Topic: What Makes A Successful Online Student?
ที่มา: http://www.ion.illinois.edu/resources/tutorials/pedagogy/StudentProfile.asp

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Jazz-zie's Blog

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#การเรียนรู้#การจัดการ#มหาวิทยาลัยมหิดล#ออนไลน์#มหิดล#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์#วิทยาลัยการจัดการ#cmmu#on-line

หมายเลขบันทึก: 78080, เขียน: 13 Feb 2007 @ 00:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เขียนเรื่องทำนองนี้อีกนะคะ จะตามอ่าน