ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในปีพุทธศักราช  2550  โดยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคในรูปแบบของเงินสด  เพื่อจะนำไปซื้อโค กระบือ ที่จะถูกส่งโรงฆ่าสัตว์  และนำไปมอบให้กับสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชชนก  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อนำไปเลี้ยงดูแลตลอดช่วงอายุขัยนั้น                                 บัดนี้  มหาวิทยาลัยฯ  ได้นำเงินที่ได้รับจาการร่วมบริจาคไปทำการไถ่ชีวิตโคจำนวน  7  ตัว  โดยจะมีพิธีมอบโคให้กับสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชชนก  จังหวัดพิษณุโลก  ในวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2550  เวลา  10.00  น.    บริเวณโรงโคนม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร