http://gotoknow.org/file/kpru_pr/VISIT.JPG

อ.วิสิฐ  ธัญญะวัน

 

          อ.วิสิฐ  ธัญญะวัน  ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กล่าวว่า  ขณะนี้อยู่ในช่วงที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน    ในแต่ละรายวิชาซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ  ที่พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  คือ      ในอดีตมหาวิทยาลัยจะใช้วิธีแจกแบบสอบถามซึ่งนักศึกษาอาจจะรู้สึกไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่  ในภาคเรียนนี้จึงได้ปรับระบบการประเมิน โดยนักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน  ผ่านระบบอินเตอร์ได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th    นอกจากนักศึกษาจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระยังเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร  จึงขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นได้  จนถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  นี้