จากการประชุมกลุ่มย่อยของสถานีอนามัยโซน 3 ,4  มีความคิดเห็นเรื่องการกระจายอำนาจด้านสุขภาพว่า   การทำงานด้านสาธารณสุขในบทบาทของสถานีอนามัย ซึ่งจะเน้นงานสร้างสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งสถานีอนามัยส่วนใหญ่ทำได้ดีอยู่แล้ว  ดังนั้นเมื่อจะมีการเลือกทางเดินเราน่าจะรวมตัวกันในกลุ่มสถานีอนามัยด้วนกัน ซึ่งมีทั้ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ,7  พยาบาล  และอีกหลายวิชาชีพ   แล้วให้ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการบริหาร   จะคล้ายๆกับการบริหารงานของ  อำเภอที่ไม่มีโรงพยาบาลชุมชน  แล้วจัดหาแพทย์มาหมุนเวียนทุกสถานีอนามัย  ชาวบ้านน่าจะได้รับประโยชย์สูงสุด  และใกล้บ้าน  ใกล้ใจ  และจริงใจด้วย