จะเล่าแจกแจงรายละเอียดว่า การเรียน สม. ที่ผ่านมานำไปใช้ในงานอะไรบ้างแล้ว คงต้องว่ากันไปแต่ละวิชากันเลย ขอยกกรณีที่นำไปใช้ชัดเจน 1. ภาษาอังกฤษ.....ยังมองไม่ชัดคงเป็นทุนติดตัวไปก่อน 2. สถิติ.......นำไปใช้ในการสรุปและประเมินผลการฝึก ของนักเรียนหลักสูตรต่างๆที่เข้ามาฝึกใน รพ. 3. ระเบียบวิธีวิจัย.....นำไปใช้ในการดำเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะ 4. ระบาดวิทยา........ยังมองไม่ชัด 5. บริบท.......นำไปใช้ในการทำ CQI ในหน่วยงาน 6. บริหาร......นำไปฝึกการวางแผนกับผู้ร่วมงานในทีม 7. การศึกษาชุมชน.......ปรับพฤติกรรมบริการของตนเอง 8. พฤติกรรมศาสตร์.........นำไปใช้ในการวางแผนงาน CQI ในหน่วยงาน ที่ยกตัวอย่างมาที่เห็นชัดเจน แต่สิ่งที่ได้และเป็นทุนสะสมภายในตนเองนั้นมากมายเหลือเกิน