วันนี้ (9 ก.พ.50) ผมนัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เป็นการประชุม ครั้งที่ 3/50 ความจริงมีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาโดยตลอด เพราะรอบนี้ผมตั้งใจว่าจะไม่จัดเตรียมเอกสารหลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่บน Blog

    กรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานจะต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงบน Blog  การประชุมสำนักงานครั้งที่ผ่านมา ผมได้ให้กรรมการแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ตัวเองได้ดำเนินการไปแล้วให้ที่ประชุมทราบ (ลิงค์)

    ประชุมกรรมการประกันคุณภาพรอบนี้ ผมให้กรรมการแจ้งชื่อหลักฐานอ้างอิงกับฝ่ายเลขานุการทราบ กรรมการส่วนใหญ่ได้เตรียมชื่อรายการหลักฐานอ้างอิงมาเป็นอย่างดี แต่ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมด ผมจึงกำหนดให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

     ผมกำหนดวันซ้อมใหญ่ในการนำเสนอ SAR ON BLOG ของสำนักงานในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 พร้อมกับได้แจ้งกำหนดวันตรวจประเมิน SAR ของสำนักงาน และกรรมการตรวจประเมินให้ทุกคนทราบ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         9 ก.พ. 50