ภาพกิจกรรม

ภาพห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดแสดงหนังสือใหม่ และหนังสือน่าอ่าน หนังสือการจัดการความรู้ km

ภาพกิจกรรม

ผอ.กอบกุล  กลับอำไพ ผอ.ศบอ.เชียรใหญ่ และ ผอ.เรวัตร เพ็ชรสงฆ์ ผอ.ศบอ.เฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม

ด้านนี้ นิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงาน KM

ภาพกิจกรรม

ท่านผู้ว่า ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ภาพกิจกรรม

ส่วนหนึ่งของประชาชนผู้มารับบริการ

ภาพกิจกรรม

ภาพนี้ สาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน