หลายชาย (โล - จิตหรรษ์  เหมะกุล) อีเมล์ส่งเรื่องนี้ (click) มาให้   จึงนึกขึ้นได้ว่า  นี่คือ "การให้เพื่อสังคม"   เป็นการบริจาคเพื่อช่วยกันจรรโลงสังคม   เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่ง   จึงนำมาบันทึกไว้

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.50