SAR ON BLOG : คำนำ

บอย สหเวช

 

 คำนำ

       รายงานการประเมินตนเอง  /  ตรวจสอบ (Self / Check Assessment Report, SAR/CAR) ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง /  ตรวจสอบฉบับนี้ มีการประเมินตนเองเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คือ มีการประเมินในองค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (รวมทั้งการสร้างสรรค์) เนื่องจากสำนักงานเลขานุการได้เล็งเห็นว่า คณะสหเวชศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553 และสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของคณะฯ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับระดับคณะฯ จึงได้มีการประเมินตนเองในดัชนีที่ 4.1  นโยบาย แผนงานและการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น การรายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดทำเป็นรูปเล่มแล้ว ทางสำนักงานเลขานุการยังได้มีการจัดรายงานการประเมินตนเองบน Blog ของ Gotoknow เพื่อความสะดวกในการตรวจหลักฐานอ้างอิง และการแสดงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
         สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินตรวจสอบที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขานุการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของวิธีการรายงานประเมินตนเองบน Blog  รายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสำนักงาน และขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ 

                   อนุวัทย์  เรืองจันทร์
                     
(นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์)
                           รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
   

/<สารบัญ> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR ON BLOG 49

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 77343, เขียน: 09 Feb 2007 @ 10:30 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
                                       คำนำ

            การประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2549 ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงานฯ เป็นหน่วยงานแรกที่มีการพัฒนารูปแบบการประเมินโดยผ่าน Webblog ซึ่งประหยัดเวลาและลดภาระการเก็บเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นหลักฐานอ้างอิง คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินตรวจสอบในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยการศึกษาหลักฐานอ้างอิงออนไลน์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกต ตามรายองค์ประกอบที่ 1, 4, 7, 8, 9 และ 10 รวมทั้งสิ้น 18 ดัชนี

             คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ ที่ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจในการประเมินตรวจสอบครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะในภาพรวมและรายดัชนีจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงานฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นต้นแบบที่ดียิ่งๆขึ้นไป

                         

                         (นางวลุลี โพธิรังสิยากร)

             ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ