คำนำ

       รายงานการประเมินตนเอง  /  ตรวจสอบ (Self / Check Assessment Report, SAR/CAR) ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง /  ตรวจสอบฉบับนี้ มีการประเมินตนเองเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คือ มีการประเมินในองค์ประกอบที่ 4  การวิจัย (รวมทั้งการสร้างสรรค์) เนื่องจากสำนักงานเลขานุการได้เล็งเห็นว่า คณะสหเวชศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553 และสำนักงานเลขานุการซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของคณะฯ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับระดับคณะฯ จึงได้มีการประเมินตนเองในดัชนีที่ 4.1  นโยบาย แผนงานและการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น การรายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดทำเป็นรูปเล่มแล้ว ทางสำนักงานเลขานุการยังได้มีการจัดรายงานการประเมินตนเองบน Blog ของ Gotoknow เพื่อความสะดวกในการตรวจหลักฐานอ้างอิง และการแสดงข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
         สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินตรวจสอบที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขานุการ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของวิธีการรายงานประเมินตนเองบน Blog  รายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสำนักงาน และขอขอบพระคุณอาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ 

                   อนุวัทย์  เรืองจันทร์
                     
(นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์)
                           รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
   

/<สารบัญ>