Pict0059

คณะครูโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  ตัวแทนชุมชน  ในตบลโตนด  อำเภอโนนสูง  นครราชสีมา  พร้อมโรงเรียนในเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  คือ  โรงเรียนดอนหวาย  โรงเรียนบ้านใหม่  โรงเรียนโนนมะกอก  โรงเรียนดอนม่วง  โรงเรียนด่านเกวียน  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา  และโรงเรียนชุมชนวัดรวง  จำนวน 45 คนโดยการนำขบวนของท่าน ผอ. วินิจ  ชัชวาลุรัตน์  เจ้าของโครงการพัฒนาบุคลากรครูสู่มืออาชีพ  ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในงานราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อ 29  พ.ย.49  ถึง  2 ธันวาคม 49 โดยดอกบัวร์ทัวร์ จากการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของคณะครู  และตัวแทนชุมชน  พบว่า  มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการได้รับความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนำมาบูรณาการใช้จัดการเรียนการสอน  มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.75  รองลงมาคือ การให้ความรู้ก่อนการศึกษาแหล่งเรียนรู้  และการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  คิดเป็นร้อยละ 90.50  และ 90.25  ตามลำดับ