นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมา CoP.การเงินและบัญชีของ หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งได้ร่วมกับกลุ่มการเงินและบัญชีจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ หาแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันเรามีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 32 คนค่ะ

ได้มีการกำหนดหัวข้อ นัดประชุมกันสองเดือนต่อครั้ง