ผลของการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง  ชุมชนโบราณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  3  จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนของดิฉันตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ซึ่งถือเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปี เลยทำวิจัยโดยใช้นวัตกรรมคือ แหล่งเรียนรู้ค่ะ แต่ตอนนี้กำลังอบรมการทำ blog อาจยังไม่ดีเท่าไหร่