ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

เสาวนีย์ ทรงประโคน, วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, ไข่มุก วิเชียรเจริญ, พรศรี ศรีอัษฏาพร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ไอวี และศึกษาอำนาจการทำนายของตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุของเด็ก ภาระของการรับประทานยา รสชาติของยา อาการข้างเคียงของยา การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแล  ความรู้ของผู้ดูแลในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และความสามารถของผู้ดูแลในการจัดการให้เด็กรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ที่มีต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสสม่ำเสมอในเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ไอวี

วิธีการวิจัย
- กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุต่ำกว่า 13 ปี ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อการรักษา จำนวน 110 ราย โดยให้อิสระกับกลุ่มตัวอย่างในการตัดสินใจ ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยโดยข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อของผู้ให้ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ดูแลเด็ก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบเชิงชั้น

ผลการวิจัย
- พบว่า การรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.30) อยู่ในระดับดี (มากกว่าหรือเท่ากับ 95
%) ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถร่วมกันทำนายการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ 16 โดยรสชาติของยาเป็นปัจจัยที่ทำนายการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Overall F(7,10) = 2.72, p<.05)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรช่วยเหลือให้ผู้ดูแลเด็กได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์  เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในการจัดการให้เด็กรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ และขอความร่วมมือจากแพทย์และเภสัชกรในการจัดรูปแบบการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ให้เหมาะสมแก่เด็ก การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

 

 

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)