จากการประชุมการจัดการเรียนรู้เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดการเรียนรู้

การบันทึกการลงบลอ็กในวันที่ ซึ่งจะทำให้การแตกยอดความรู้ในอนาคต ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในคณะกรรมการจัดการเรียนรู้