ขณะนี้คณะทำงานของเรากำลังดำเนินการสร้าง competency ทั้งในส่วนของ core และ specific รวมทั้งวาง roadmapไว้เพื่อเป็นแนวทางการทำงานและติดตาม  กำกับ และประเมินผลการทำงาน กระบวนการทำงานมีการประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ เช่น  คณะทำงานจากหอผู้ป่วยต่างๆ  ฝ่ายงานแผนและพัฒนาบุลากร  เป็นต้น