หากท่านได้ศึกษาแนวคิดวิถีการเรียนรู้ควบคู่กับแนวคิดการจัดการความรู้  จะได้เห็นภาพแห่งการเชื่อมโยงงานผ่านการเชื่อมโยงคนอย่างชัดเจน   ซึ่งจากประสบการณ์การบริหารหน่วยงานที่พอจะมีอยู่บ้าง จึงมีข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน  ในบางประเด็นที่ชวนคิด  ดังนี้ 


1. แนวคิดวิถีการเรียนรู้  ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ในเชิงรูปธรรมมากกว่านามธรรม 


2.แนวคิดการจัดการความรู้  ให้ความสำคัญต่อความรู้ในตัวคนเป็นลำดับแรก3.กระบวนงานใดๆจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด น่าจะขึ้นอยู่กับตัวคนที่อยู่ในกระบวนงานสามารถเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด4.ประสิทธิภาพของกระบวนงานจะต้องมีการเชื่อมโยงภาระงานผ่านการเชื่อมโยงคน5.การเชื่อมโยงภาระงานจำเป็นต้องผ่านการเชื่อมโยงคน  เนื่องจากความรู้มีอยู่ในตัวคนมากกว่ามีอยู่ในตัวงาน     
                   

             คำถามที่น่าคิด  ในเบื้องต้นเชื่อว่า นักบริหารทุกสาขาอาชีพคงได้เรียนรู้แนวคิดเหล่านี้มากันทุกคน  ข้อแปลกใจจึงมีว่า  ทำไมในเกือบทุกแวดวงการบริหารจัดการหน่วยงานจึงให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงงานผ่านการเชื่อมโยงเอกสารมากกว่าการเชื่อมโยงผ่านตัวคน   โดยเฉพาะแวดวงการศึกษาทุกระดับดูเหมือนจะตีค่าคุณภาพคนผ่านงานด้านเอกสารเป็นหลัก  จนบางครั้งทำให้เริ่มลังเลว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  จริงหรือ   
                  

             ท่านใดมีแนวคิดดีๆ ช่วยตอบคำถามนี้ด้วย   ครับผม