กระบวนการ AIC ในการจัดทำแผนชุมชน  เป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายมาเรียนรู้ร่วมกัน เรียกว่า "กระบวนการพลังสร้างสรรค์"  (AIC)  มี 3 ขั้นตอน คือ

1. A = Appreciation คือ การทำให้ทุกคนยอมรัยและชื่นชมคนอื่น ใช้วิธีการวาดภาพ ความคาดหวังของชุมชน หรือภาพฝัน

2. I = Infuence คือ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แต่ละคนมีอยู่

3. C= Control  คือ การนำวิธีการสำคัญมากำหนดแผนปฏิบัติการ (Action  Plan) อย่างละเอียด

การจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมจะทำให้ชุมชนรู้จักคิดค้นปัญหาของตนเอง หาแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป