คุณธรรมนำความรู้.....เศรษฐกิจพอเพียง...กิจกรรมการเรียนรู้

somtawin
หน่วยการเรียนรู้   เรื่องการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง    (2)

กำหนดหน่วยบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนฯในสาระคณิตศาสตร์     ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     นักเรียนเข้าใจการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายเพื่อความพอเพียง 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้    คือการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและการทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว 

กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ

1.  ครูสนทนาเรื่องรายรับ-รายจ่ายประจำวันของนักเรียน   ในประเด็นต่อไปนี้            

*  นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนวันละเท่าไร            

*  นักเรียนใช้เงินรายการอะไรบ้างให้ยกตัวอย่าง            

*  นักเรียนมีเงินเหลือใช้หรือไม่และรู้จักการออมเงินหรือไม่

ขั้นให้ประสบการณ์

1.  ครูสนทนาเรื่องรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว

2.  นักเรียนรับใบงานการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและใบงานการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบ ครัว   แล้วบันทึกรายรับ-รายจ่าย  ลงในใบ งานเป็นรายบุคคล

3.  ครูแนะนำการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัวในใบงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์

4.  ครูสุ่มนักเรียนให้นำเสนอผลงานให้เพื่อนนักเรียนฟัง   ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์ของการบันทึก  รายการรับ รายการจ่าย

5.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์   อภิปรายถึงโทษของการไม่บันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว

6.  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้เงินอย่างพอเพียง   ต้องรู้จักบันทึกและรู้จักวางแผนการใช้เงิน

ขั้นสรุป

1.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์   ควรพิจารณาถึงความพอดี   ยึดความประหยัด  ลดความฟุ่มเฟือย   ดำรงชีวิตอย่างพออยู่พอกิน

2.  ครูแนะนำนักเรียนว่า   การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว   ควรปฎิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันและควรฝึกการออมอย่างสม่ำเสมอนักเรียนจะมีเงินไว้ใช้เวลาจำเป็น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรกับเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 76112, เขียน: 03 Feb 2007 @ 15:38 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 18:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

mindmath
IP: xxx.53.33.195
เขียนเมื่อ 

บันทึกรายรับ-รายจ่าย เว็บนี้ซิ

www.rubjai.com