ขอบคุณ อ.สมบูรณ์ เทียนทอง และคุณ nash ที่ส่งข้อคิดเห็นมาค่ะ หอผู้ป่วย 5ก ได้ตระหนักถึงเรื่องการเจริญสติเช่นเดียวกับข้อคิดเห็นของคุณ nash โดยได้สัมมนาร่วมกับแพทย์ อาจารย์คณะพยาบาล และพระภิกษุจากศูนย์ปกิบัติธรรมสวนเวฬุวัน เพื่อหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงได้จัดกิจกรรมธรรมะบำบัด ทุกวันศุกร์บ่าย กิจกรรมประกอบด้วย การรับศีล5 การสวดมนต์ การสนทนาธรรม การฝึกสติโดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ (กำหนดสติพิจารณาทุกอิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 48 ถึงปัจจุบัน การประเมินผล ผู้ป่วยและครอบครัวพึงพอใจมาก