อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นั้น  เป็นเมืองชายแดนที่ศักยภาพและความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน  ในฐานะที่เป็นเมืองชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์  ประชาชนของทั้งสองประเทศ       มีการติดต่อการค้า  มีความสัมพันธ์อันดี  และพึ่งพาอาศัยกันและกันมาเป็นเวลานาน  จนก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ. แม่สอด  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ภาษา และวัฒนธรรม  จึงได้จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาขึ้น  ซึ่งนอกจากจะศึกษา  ค้นคว้าและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านขนบประเพณีวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ยังให้บริการด้านวิชาการโดยการจัดอบรมภาษาพม่าให้กับบุคคลทั่วไป  มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ  และเป็นหน่วยงานดำเนินการประสานงาน  ให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการการท่องเที่ยว  การศึกษาดูงานในประเทศเมียนมาร์       เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นในอนาคต

……………………………………………………..