วันนี้  (30  ม.ค.  50) ได้มาอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโลยีในการสอนภาษาอ้งกฤษ ได้รู้จักกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากคือ  www.thelivingclassroom.org, www.starfall.com, www.storyplace.org