ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

          ให้น้อง ๆ ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2528 ทุกท่าน ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ( สด.35 ) ที่ สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาทหาร โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

          1. บัตรประจำตัวประชาชน

          2. ใบสำคัญ ( สด.9 )

          ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.48 หากพ้นกำหนดจะมีความผิด จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         หากบุคคลใดไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทน หากไม่มีผู้รับแทนให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปรับหมายเรียก

         สงสัยสอบถาม จ่าเก่ง ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพร 077511870 , 018947105

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่ทำการสัสดีจังหวัดชุมพรความเห็น (0)