ด้วยระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๕๐ ผมต้องไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาข้าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ ในการศึกษาดูงานประเทศที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           
           ในการนี้จึงขอหยุดการเขียนบล็อกกศน.แปดริ้วชั่วคราวระหว่างวันดังกล่าวในช่วงที่อยู่ในประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพราะไม่สดวกในการใช้ internet ครับ เมื่อกลับมาแล้วจะมาทำหน้าที่บล็อกเกอร์ เขียนเล่าสู้กันฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อครับ