ร่าง ดัชนีที่ 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

ดัชนีที่ 1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

เกณฑ์การตัดสิน

(1)มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ แลเป้าประสงค์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

 1.1.1 เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์

(2)  มี(1)+ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน

หลักฐานอ้างอิง

1.1.2 เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์

(3)  มี(2)+มีการเยแพร่ให้บุคลากร และสาธารณชนได้รับทราบ

หลักฐานอ้างอิง

1.1.3 (1) เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์

1.1.3 (2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ /Blog

(4)  มี(3)+บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทราบ

หลักฐานอ้างอิง

1.1.4 (1) รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 http:www.ahs.nu.ac.th/office-km/[email protected] position=1

1.1.4 (1) รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 

(5)  มี(4)+มีระบบหรือกลไกที่เอื้อให้เกิดการปรับให้เหมาะสมกับสถารณ์

หลักฐานอ้างอิง

1.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/50ลงวันที่ 16 มกราคม 2550  http:www.ahs.nu.ac.th/office-

km/[email protected] position=1

1.1.5 (2) รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/50ลงวันที่ 29 มกราคม 2550  http:www.ahs.nu.ac.th/office-

  km/[email protected] position=1

การประเมินตนเอง:(SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้: นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์

เบอร์โทรภายใน: 6255

ผู้รวบรวมข้อมูล: นางนิตยา  รอดเรือวัลย์

เบอร์โทรภายใน: 6233

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 5

เป้าหมายปีต่อไป :5

TOWS Analysis

ปัจจัยคุกคาม-

โอกาส: คณะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนทำให้สำนักงานเลขานุการมีแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับคณะ

จุดอ่อน: บุคลากรที่เข้ามาใหม่ขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ของสำนักงานเลขานุการ

จุดแข็ง: วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานนุการสอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป

- การสำรวจการรับทราบวิทสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่1.1-50

หมายเลขบันทึก: 73822, เขียน: 22 Jan 2007 @ 13:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)