ศูนย์คุณธรรมมีชื่อเต็มว่า  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม   http://www.moralcenter.or.th   ทำหน้าที่สร้างสังคมคุณธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ   มีผลงานน่าชื่นชม

วิจารณ์  พานิช
 16 ม.ค.50