สิ่งที่ได้รับจากการทำสปา

Time to Relax ความตึงเครียดต้องลดลง
-Time to Reflect สามารถในการจินตนาการย้อนกลับไปถึงสิ่งแวดล้อมที่มีความสุข
  บรรยากาศน่าทรงจำหรือตกอยู่ในภวังค์แห่งความเงียบสงบ
-Time to Revitalise สามารถเติมพลังชีวิตจากธรรมชาติ กลับไปสู่บริบทของชีวิตไม่
  ฟุ้งซ่าน ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เข้าสู่หลักพุทธศาสนาที่ว่า"จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"
-Time to Rejoice ได้ความสดชื่นเบิกบานหมายรวมถึงต้องรับรู้ เริ่มตั้งแต่รูป-สถานที่
  ที่ไป กลิ่น-กลิ่นดอกไม้หอมหรืออโรมา เสียง-ดนตรีไพเราะอ่อนโยนขัดเกลาจิตใจ
  สำเนียง-การพูดจาการบริการที่ดีจากบุคลากร สัมผัส-สัมผัสถึงการนวดอย่างถูกวิธี