การพัฒนาตนเอง สำคัญมากแค่ไหน  


การพัฒนาตนเอง เป็นการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น