งานตลาดนัดหลักสูตรเป็นงานที่แต่ละมหาวิทยาลัยที่ของรัฐและเอกชน มาร่วมเปิดบูธแสดงและแนะนำหลักสูตรของตนเอง เสนอให้เป็นทางเลือกของนักเรียนมัธยมปลายที่จะเลือกเรียน……..  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หลังจากพิธีเปิดงาน ได้นำท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินเยี่ยมชมงานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรและงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2550 (KKU Innovation 2007) ระหว่างทางได้พบกับท่านคณบดีคณะทันตแพทย์ ซึ่งติดเข็มกลัด สัญลักษณ์ของในหลวง แต่เข็มไม่อยู่ในล็อค และกำลังจะหลุดท่านรองผู้ว่าเห็นดังนั้นจึงติดเข็มให้ท่านคณบดีใหม่ เป็นภาพที่น่าประทับใจ แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p>ในวันที่สอง ของงานได้มีการจัดสนทนาเรื่อง ชีวิตในมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ มีผู้ร่วมรายการสองคน </p><p>คนแรก คือ วิวัฒน์ ภัทรธีรกานต์ (มุ่ย) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในระยะ 4 ปี ที่เรียนในมหาวิทยาลัย เช่น เคยเป็นประธานสภานักศึกษา  เป็นเลขาธิการเครือข่ายสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เคยนำเสนอผลงานทางวิชาการหลายครั้ง เคยเข้าอบรมสัมมนาหลายหน ในแต่ละปี รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานหลายบริษัท และหลายประเทศ และได้รับรางวัลจากการแข่งขันแผนงาน และการประกวดสุนทรพจน์อีกหลายรางวัล และที่สำคัญที่สุดคือ รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกรดเฉลี่ย 3.21)</p><p>คนที่ 2 คือ  ศุกลวัฒน์ คณารถ (เวียร์) เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมากมายเช่นกัน ขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำ เช่น เคยเป็นกรรมการสภานักศึกษา เป็นนักกีฬาบาสเกตบอล และเป็นดาราช่อง 7 ที่กำลังโด่งดัง และมีผลการเรียนที่ดี (เกรดเฉลี่ย 2.8)</p><p></p><p>(ลองทายซิค่ะผู้ดำเนินรายการคือใคร)</p><p>จากการสนทนาสรุปได้ว่า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย…..ต้องดูแลและรับผิดชอบต่อตนเองและต่อการเรียนสูง จึงจะเรียนสำเร็จได้ นอกจากการเรียนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทำกิจกรรมซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการทำงาน ก่อนที่จะไปทำจริง….นอกจากนี้การคบเพื่อนดี จะมีส่วนช่วยทั้งในด้านการเรียน กิจกรรม และการใช้ชีวิต</p><p>ภาพบรรยากาศงานทั่วไป </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p></p><p> </p><p> </p>