การสร้างโรงพยาบาล เป็นเพียงกุศลชนิดหนึ่ง และจะไม่เป็นบุญกุศลขั้นสูงสุด เว้นแต่จะมีการทำให้คนป่วยไข้มีความเห็นถูกต้องในทางธรรมะรวมอยู่ด้วยเท่านั้น

การศึกษาวิชาทุกชนิดที่นำมนุษย์ไปสู่ลัทธิวัตถุนิยมอันแรงกล้า ย่อมหาใช่การศึกษาที่สามารถทำให้คนเป็น "มนุษย์" หรือเป็นอิสระจากกิเลสได้ไม่

เราควรสร้างหัวใจมนุษย์ด้วยธรรมะหรือสร้างด้วยวัตถุอิฐปูนกันดี วัตถุมีรกหนาขึ้นมากเพียงใดก็ย่อมบังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นองค์จริงของพุทธศาสนาให้หายลับไปมากขึ้นเพียงนั้น

การกุศลที่แท้จริงและสูงสุดนั้น คือการทำให้มนุษย์ได้รู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ควรรู้ หรือจำเป็นต้องรู้ และให้ได้สิ่งที่ควรเข้าถึงหรือจำเป็นต้องเข้าถึง กล่าวคือ ธรรมะที่ทำให้จิตใจสูง ได้แก่ การที่ใจมีความสะอาดปราศจากกิเลส ใจสว่างปราศจากความเห็นผิด และใจสงบจากความทุกข์ร้อนภายในทุกประการ

        จาก ปาฐกถาธรรม "การสร้างบุญกุศลที่สูงสุด"                            

                                   โดย   พุทธทาสภิกขุ