เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่สมควรได้รับการดูแลให้ถุกต้องจะเป็นเด็กที่มี EQสูง