ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายทะเบียนเรียนและประมวลผล ฝ่ายรับเข้าศึกษา และฝ่ายสหกิจศึกษา โดยท่านหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวระบบ และการปฏิบัติภารกิจของแต่ละฝ่าย.....มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ....ขอเล่าให้ฟังสัก 2 เรื่อง นะค่ะ

เนื่องจากหลักสูตรเกือบทั้งหมด (ยกเว้นนิติศาสตร์) ของ ม.แม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ.....ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน ........ม.แม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดเรียน 1 เดือน เพื่ออบรม ….How to live and How to learn……แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า นศ.ที่สอบเข้าเรียนผ่าน สกอ ไม่สามารถเข้าอบรมได้.....กว่าจะประกาศผลก็เปิดเรียนแล้ว........ผล นศ. ที่ผ่านโครงการนี้มีศักยภาพในการเรียนสูงกว่า..... 

การสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Asset Examination) เป็นการวัดคุณภาพบัณฑิตขั้นสุดท้ายก่อนจะออกสู่สังคม และตลาดแรงงาน  การสอบ แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ

1.     ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

2.     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.     วิชาโลกภิวัฒน์ เป็นการสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบัน

4.     วิชาเฉพาะสาขา ของนักศึกษา

สามารถสอบได้เมื่อ นศ.อยู่ในชั้นปีที่ 4 ปีหนึ่งจัดสอบ 3 ครั้ง หากวิชาใดไม่ผ่าน ต้องสอบจนกว่าจะผ่าน จึงสำเร็จการศึกษาได้  

นอกจาก....ทัศนียภาพสวยของ ม.แม่ฟ้าหลวงแล้ว....อีกสถานที่หนึ่ง....ที่สวยงาม....ที่ได้เยี่ยมชม คือ ....ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร .....ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมจีน สวยมากๆ .....ด้านในมีจัดแสดงนิทรรศการการเสด็จไปประเทศจีนของสมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งหนังสือของท่านด้วย..... ดีมากๆ .....เมื่อเข้าไปในอาคาร...จะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลตลอดเวลา.....ทราบมั้ยค่ะกลิ่นอะไร.....หอมหมื่นลี้................  

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

 

 ดอกหอมหมื่นลี้

การไปเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ ทำให้ได้แนวทาง และข้อคิดต่างๆ ที่จะนำมาใช้ นำมาพัฒนาต่อยอดงานได้ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยของเราต่อไป.........