สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เชิญผมไปร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์ "(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย"  ในวันที่ 19 ม.ค.50   ผมไปร่วมไม่ได้   ได้ให้ความบางส่วนไปแล้ว   ขอนำมาบันทึกเพิ่มเติมเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นไว้ด้วย

เอกสารร่างข้อเสนอ มี 13 หน้า   ผมมีความเห็นดังนี้
1. เห็นด้วยกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 หน้าแรก  รวม 11 ข้อ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ หน้า 3  และด้านดูแลสุขภาพจิต หน้า 4 - 5 ดีมาก   แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอข้อ 8, 10, 11 หน้า 6 ที่ให้ขยายกิจกรรมภาครัฐ   ตั้งหน่วยงานเพิ่มถึง 4 หน่วย   ผมมีความเห็นว่าควรจำกัดบทบาทภาครัฐให้ทำหน้าที่ empower ให้ภาคประชาชน/ชุมชน/ประชาสังคม  ดำเนินการกันเอง
3. ข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา หน้า 8 - 12 ยังไม่จี้จุดสำคัญ   ยังเป็นวิธีคิดแบบเดิม ๆ ที่ทำไปก็ล้มเหลว   เราต้องการมุมมองใหม่ด้านการศึกษา  ที่มุ่ง "ระเบิดปัญญาจากภายใน"   ไม่ใช่เน้นเอาความรู้จากภายนอกเข้าไปยัดใส่

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50