หยิบมาฝากจากเทคนิคของคุณ Takeo Higuchi ซึ่งใช้สมุดบันทึกสำหรับการเรียน ทำให้สามารถเรียนเข้าใจได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในห้องเรียนวิธีการคือ คุณ Takeo Higuchi จะตีเส้นขนานแบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษของสมุดบันทึกด้านซ้าย จดรายละเอียดของเนื้อหาจากหนังสือ ด้านขวาใช้จดคำแปล เพื่อที่จะใช้เทียบเคียงความหมายและรูปประโยคได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ในด้านที่จดเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนบรรทัดเว้นบรรทัด เพื่อจะได้เขียนคำแนะนำต่างๆได้ในภายหลัง ขั้นตอนสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล คือ การท่องจำในสิ่งที่เขียนให้ได้ทั้งหมด โดยการตัดลอกบทเรียนและเนื้อหาใหม่ๆ จากหนังสือเรียนลงสมุดบันทึกเสมอ  ทำการท่องจำโดยวิธีเขียนทุกวันในกระดาษต่างหาก พร้อมกับอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนสามารถท่องจำได้ทั้งหมด
เมื่ออยู่ในห้องเรียนจะสามารถพูดเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องเปิดอ่าน ทำให้สามารถจดจำวลี สำนวน และเนื้อหาอย่างอื่นเพิ่มเติม รวมทั้งคำแนะนำต่างๆจากครูผ้สอนได้อีกด้วย

วิธีการท่องจำหนังสือคือ ก่อนอื่นจำบทที่ 1 ให้ได้ก่อน จากนั้นจึงเริ่มจำบที่ 2 เมื่อจำบทที่ 2 ได้แล้ว ให้ทบทวนความจำ แล้วจึงเริ่มจำบทที่ 3 เมื่อจำบทที่ 3 ได้แล้ว จะต้องทบทวนบทที่ 1-3 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

การทำเช่นนี้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณ Takeo Higuchiใช้เวลาไม่มากนักสำหรับการเตรียมตัวสอบระหว่างภาค