CKOจิระศาสตร์

สร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ผลักดันคุณภาพ
การแสดงบทบาทของ CKO (Chief Knowledge Officer) ในการจัดการความรู้ของผู้บริหารหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆอาจจะมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  ในที่นี้ขอหยิบยกกรณีตัวอย่างโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเล่าสู่กันฟังโดยสังเขป

สืบเนื่องมาจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ม.3 มีนักเรียนกว่า 4600 คน ครูและบุคลากรกว่า 300 คน  เมื่อคนหมู่มากมารวมกันก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการให้คนที่อยู่ด้วยกันมีความคิด เจตคติที่ดีต่อหน่วยงานและร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจที่หน่วยงานร่วมกันกำหนด

โดยปกติการบริหารงานในโรงเรียน ได้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ  การตัดสินใจจากระดับนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติในลักษณะการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ตามพันธกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น

1) คณะกรรมการสภาครู  มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 คน ได้มาจากการเลือกตั้งผู้แทนครูในแต่ละสายชั้น มีหน้าที่ร่วมกกำหนดกฎ ระเบียบปฏิบัติ พิจารณาความดี ความชอบ  พิจารณาจัดสวัดิการสิทธิประโยชน์ และพิจารณาแก้ไขปัญหาของครูและบุคลากรร่วมกับผู้บริหาร

2) คณะกรรมการสายชั้น  มีทั้งหมด 12 คน (เป็นเสมือนครูใหญ่โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่) หรือ School in School มีหน้าที่ในการติดตามประสานงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในสายชั้น  เป็นตัวแทนสายชั้นในการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร  ติดตามการปฏิบัติงานของครูในสายชั้นและเก็บรวบรวมงานส่งผู้บริหาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลให้ครูในสายชั้นรับทราบ

3) คณะกรรมการกลุ่ม STAR : Small Team Activity Relationship  เป็นกลุ่มครู/บุคลากรกลุ่มเล็กๆประมาณ 3-5 คน ร่วมมือกันทำงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่กลุ่มสนใจร่วมกัน โดยใช้กระบวนการทำงานตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)

4) คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ  กิจการนักเรียน  บุคลากร  อาคาร-สถานที่  ธุรการ-การเงิน และฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน  สมาชิกของแต่ละฝ่ายมาจากการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับแต่ละฝ่ายเข้ามาเป็นกรรมการฝ่ายนั้นๆ  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดหาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล เป็นต้น

ในการทำงานผู้บริหารระดับสูงจะแสดงบทบาทเสมือนคุณเอื้อ คุณอำนวย หรือ CKO (Chief Knowledge Office) ในการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นที่จะ "สร้างความเข้าใจ  ให้ความสำคัญ และผลักดันคุณภาพ" ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนเป็นสำคัญ

-การสร้างความเข้าใจ  มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การนิเทศภายในและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างไมตรีจิตมิตรภาพให้กับครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เป็นต้น

-การให้ความสำคัญ  โรงเรียนตระหนักดีว่าครูและบุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนทุกคนตลอดจนผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านต่างก็มีคุณค่า ความสำคัญทั้งสิ้น  ดังนั้นจึงได้ยกย่องให้เกียรติและให้ความสำคัญ พร้อมทั้งพยายามผลักดันส่งเสริมทุกวิถีทางให้ได้รับความสำเร็จสูงขึ้น

-การผลักดันคุณภาพ  เป็นความพยายามของโรงเรียนที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษา บรรลุเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กล่าวคือ "เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข" หรือ "เป็นผู้ที่มีความฉลาดและมีคุณธรรม" เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ตั้งไว้.

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
  15 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการแนวใหม่ความเห็น (1)

แม่ของลูก
IP: xxx.26.7.68
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนนี้เป้นโรงรเยนรับรางวัลพระราชทานปี่2550มาก่อนเป็นเด็กของรุ่นฉันเอง(ป.6) ลูกของฉันบอกว่าตอนที่ไปสอบ o-netที่โรงเรียนอนุบาล สภาพแวดล้อมแตกต่างกันมาก แล้วที่ ร.รนี้ก็มีจัดงานเลี้ยงยินดีที่นักเรียนจบชั้นนี้ แต่พอไปที่อนุบาลไม่มีการฉลองเลย..ดิฉันว่าโรงเรียนนี้ก้เป็นโรงเรียนที่ดีในอยุธยาแห่งหนึ่งนะ

ลองพาลูกไปดูสิคะ