พัฒนาสื่อ Multimedia

     ปีนี้ได้รับมอบหมายจากสถาบันการศึกษาทางไกล ให้พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาทางไกลในระบบ e_learning จำนวน 1 ชุด คือ ชุดวิชาทักษะชีวิต 1 การพัฒนาในครั้งนี้ ตั้งใจว่า จะให้เป็นสื่อลักษณะ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามแนวคิดของการพัฒนาสื่อ interactive Multimedia การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เริ่มจากการเรียนรู้วิธีการพัฒนาสื่อกันก่อน โดยมีเพื่อนร่วมงาน และนักศึกษาฝึกงาน ได้มาเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆ ประกอบด้วย Dreamweaver / Photoshop / Movie Maker / Swish / Captivateและเรียนรู้การใช้งานระบบ e_learning ของ ศนอ.
  
    หลังจากได้เรียนรู้กันมาแล้วประมาณ 1 เดือน  วันนี้เป็นการเรียนรู้การสร้างสื่อ Multimedia โดยให้ Concept หลักเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อประเภท Interactive Multimedia ที่ต้องใช้หลายโปรแกรมประกอบกัน เพื่อสร้างสื่อแต่ละชนิด เช่น สือที่เป็นตัวหนัวสือ พิมพ์จากโปรแกร MS Word  สื่อที่เป็น ภาพ ใช้โปรแกรม PhotoShop ตกแต่ง สื่อที่เป็นFlash ใช้โปรแกรม Macromedia Flash สร้าง หรือโปรแกรมอื่นเช่น Swish / Captivate สื่อที่เป็น video สร้างดว้ยโปรแกรม Premiere หรือโปรแกรม movie Maker สื่อที่เป็น Multimedia เหล่านี้เมื่อสร้างแล้ว ก็นำมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหา โดยใช้โปรแกรมประเภท Authoring เป็นโปรแกรมในการเชื่อมโยงสื่อเพื่อการนำเสนอเนื้อหา เช่น โปรแกรม Dreamweaver
     ในการสร้างสื่อต้องคำนึงถึงการนำเสนอเนื้อหา ที่ต้องยึดเรื่องการเรียนรู้ เช่น จิตวิทยากรเรียนรู้ ทฤษฏีเกี่ยวกับ สื่อการเรียนรู้ แล้วมากำหนดกระบวนการเรียนรู้ จากเนื้อหาว่า จะให้เรียนรู้อย่างไร หลังจากนั้นก็นำมากำหนดขั้นตอนการนำเสนอสื่อ เขียนสคริป ทำ Flowchat  และเขียน Story Board ก่อนที่จะถอดออกมาลงในคอมพิวเตอร์

   เรียนรู้กันเสร็จแล้ว ก็เป็นขั้นนำเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาจัดทำสื่อ ตั้งแต่การเลือกเนื้อหาที่จะนำมาทดลองสร้าง ซึ่งได้เลือกเรื่อง มะเร็ง ต่อจากนั้น ก็เริ่มวิเคราะห์เนื้อหา ออกแบบการเรียนรู้ เขียน FlowChat เขียน Story board แล้วเริ่มสร้างสือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้รวมกลุ่มกันทำ
    เวลาผ่านไป 1 วัน เริ่มสร้างต้นแบบสื่อกันไปได้ส่วนหนึ่ง แนวคิดที่นักศึกษาคิด คือนำเสนอเนื้อหาในลักษณะการสนทนา ซักถาม โดยมีตัวกาตูนเป็นตัวเดินเรื่อง แต่ละคนไปสร้างกันมาคนละ 1 ตอน แล้วจะเอามาเชื่อมต่อกันในวันต่อไป