โครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์ต้านบุหรี่ ทำความดีถวายในหลวง

opgkm
เป้าหมาย :หาแนวทางในการปัญหารวมทั้งการสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายจากภัยของบุหรี่ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนรักสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน

โครงการเดิน - วิ่ง รณรงค์ต้านบุหรี่ ทำความดีถวายในหลวง

 

๑.  คำสำคัญ :            ลดปัจจัยเสี่ยง, การณรงค์

 

๒.  จังหวัด :           เชียงใหม่

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย :  

               เป็นนักเรียน ในเขต อ.เชียงดาว ๗ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านแม่นะ, ร.ร.บ้านปางเฟือง, ร.ร.บ้านเชียงดาว, ร.ร.บ้านทุ่งข้าวพวง, ร.ร.บ้านเมืองงาย, ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ และร.ร.เชียงดาววิทยาคม

 

๔.  เป้าหมาย :

               หาแนวทางในการปัญหารวมทั้งการสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายจากภัยของบุหรี่ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนรักสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียน

 

๕.  สาระสำคัญของโครงการ :

               อ. เชียงดาว ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับปัญหาสังคมหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เช่น ยาเสพติด, การทะเละวิวาท ฯลฯ

              ร.ร.อนุบาลเรวดี เคยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ให้จัดกิจกรรม  เดินวิ่งรณรงค์ต้านบุหรี่ทำความดีถวายในหลวง ปรากฏว่ามีการตื่นตัวค่อนข้างมาก จากการจัดเวทีสรุปบทเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเห็นว่าควรที่จะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งการขยายผลไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ กระตุ้นให้ชุมชนใส่ใจในสุขภาพ  ให้เยาวชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน และจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของชุมชน พบว่าในปัจจุบันมีการบริโภคสุรา  ( เบียร์ )  และสุราพื้นบ้าน ในปริมาณที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งการสูบบุหรี่ที่มีแนวโน้มว่าวัยรุ่นหญิงจะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าแนวโน้มปัญหาของเยาวชนในเขตอำเภอเชียงดาวส่อแววไปในทางรุนแรงขึ้น เช่น การเกิดแก๊งอันธพาล เป็นต้น จึงเป็นที่มาของโครงการเดินวิ่งรณรงค์ต้านบุหรี่ ทำความดีถวายในหลวง ปีที่ ๒

 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ :

               โครงการดำเนินการกิจกรรม ๕ ประการ ได้แก่  ค้นหาแกนนำในโรงเรียน, กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ, เดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่, เครือข่ายรักโรงเรียนรักสุขภาพ และเวทีสรุปบทเรียน

 

๗.  การจัดระบบ โครงสร้าง กระบวนการทำงาน :

               ดำเนินงานโดย ร.ร.อนุบาลเรวดี ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตให้ อ.ถนอม  มณีเทศ ครูใหญ่ ร.ร.อนุบาลเรวดี ผู้ประสานงานโครงการ ดำเนินงานโครงการนี้อย่างเต็มที่ รวมทั้งให้บุคลากรของโรงเรียนรับผิดชอบด้านการจัดการโครงการ ทั้งด้านการเงิน บัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของโครงการ

 

๘.  ขอบเขตและระยะเวลาดำเนินโครงการ :

               ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี

 

๙.  การประเมินผลและผลกระทบ :

               มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนในช่วงสิ้นสุดการดำเนินงาน แต่ไม่มีการประเมินผลโครงการ

               ผลกระทบ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนบางแห่งบางประการ เช่น การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ การเกิดกิจกรรมต่อเนื่องของแกนนำนักเรียน

 

๑๐. ความยั่งยืน

               -

 

๑๑. จุดแข็งและอุปสรรค

               โครงการมีความตั้งใจโดยบริสุทธิ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนในพื้นที่ โดยองค์กรยินดีให้การสนับสนุนทรัพยากรขององค์กรมาเสริมการทำงานอย่างเต็มที่

               ความต่อเนื่อง ความยั่งยืนและผลกระทบของโครงการ รวมทั้งความเชื่อมโยงของระหว่างกิจกรรม ยังไม่ชัดเจน

๑๒.                 ที่ติดต่อ :

               ร.ร.อนุบาลเรวดี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

       

(

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KM

คำสำคัญ (Tags)#ลดปัจจัยเสี่ยง#การณรงค์

หมายเลขบันทึก: 71614, เขียน: 09 Jan 2007 @ 11:47 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 21:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)