พุทธธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)


พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย - หนังสือธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (watnyanaves.net) 23 บท (1,398 หน้า 14.6 MB)

http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา 

ภาพรวม มัชเฌนธรรมเทศนา

ตอน ๑: ชีวิต คืออะไร? 

    บทที่ ๑ ขันธ์ ๕

    บทที่ ๒ อายตนะ ๖ 

ตอน ๒: ชีวิต เป็นอย่างไร? 

    บทที่ ๓ ไตรลักษณ์ 

ตอน ๓: ชีวิต เป็นไปอย่างไร? 

    บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปบาท 

    บทที่ ๕ กรรม 

ตอน ๔: ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร? 

    บทที่ ๖ วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน 

    บทที่ ๗ ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน

    บทที่ ๘ ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจ

    บทที่ ๙ หลักการสําคัญ ของการบรรลุนิพพาน  

    บทที่ ๑๐ บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน 

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา 

ภาพรวม มัชฌิมาปฏิปทา 

ตอน ๕: ชีวิต ควรเป็นอยู่ อย่างไร? 

    บทที่ ๑๑ บทนํา ของมัชฌิมาปฏิปทา 

    บทที่ ๑๒ บุพภาคของการศึกษา ๑: ปรโตโฆสะที่ดี= กัลยาณมิตร 

    บทที่ ๑๓ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ

    บทที่ ๑๔ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๑: หมวดปัญญา

    บทที่ ๑๕ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒: หมวดศีล 

    บทที่ ๑๖ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ 

    บทที่ ๑๗ บทสรุป: อริยสัจ ๔ 

ภาค ๓ อารยธรรมวิถี 

ตอน ๖: ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร? 

    บทที่ ๑๘ บทความประกอบที่ ๑: ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน 

    บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่ ๒: ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม

    บทที่ ๒๐ บทความประกอบที่ ๓: เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย์ – เทวดา 

    บทที่ ๒๑ บทความประกอบที่ ๔: ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

    บทที่ ๒๒ บทความประกอบที่ ๕: ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน 

    บทที่ ๒๓ บทความประกอบที่ ๖: ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

 

(ฟังเสียงอ่าน)

https://archive.org/search?query=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา 

ภาค๑ บทที่ ๑ ขันธ์ ๕

http://archive.org/details/0002006

http://archive.org/details/Jz20220507

ภาค๑ บทที่ ๒ อายตนะ ๖

http://archive.org/details/0222059061

http://archive.org/details/Jz20220515

ภาค๑ บทที่ ๓ ไตรลักษณ์

http://archive.org/details/0353148151

http://archive.org/details/Jz20220619

ภาค๑ บทที่ ๔ ปฏิจจสมุปปบาท

http://archive.org/details/0424201207

http://archive.org/details/20220713_20220713_1341

ภาค๑ บทที่ ๕ กรรม

https://archive.org/details/0513263.

https://archive.org/details/Jz20220726

ภาค๑ บทที่ ๖ นิพพาน

https://archive.org/details/0625366370

https://archive.org/details/Jz20220817

ภาค๑ บทที่ ๗ ประเภทของนิพพาน

https://archive.org/details/07244214244

https://archive.org/details/Jz20220901

ภาค๑ บทที่ ๘ สมถะ วิปัสสนา

https://archive.org/details/0807440441

https://archive.org/details/Jz20220909

ภาค๑ บทที่ ๙ หลักการบรรลุนิพพาน

https://archive.org/details/0903481484

https://archive.org/details/Jz20220925

ภาค๑ บทที่ ๑๐ บทสรุปนิพพาน

https://archive.org/details/1008499501

https://archive.org/details/Jz20221009

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา 

บทที่ ๑๑ มัชฌิมาปฏิปทา

https://archive.org/details/11225465482

https://archive.org/details/Jz20221126

บทที่ ๑๒ ปรโตโฆสะที่ดี= กัลยาณมิตร 

https://archive.org/details/12065705732

https://archive.org/details/Jz20221226

บทที่ ๑๓ โยนิโสมนสิการ

https://archive.org/details/13336556599.2

บทที่ ๑๔ ปัญญา 

https://archive.org/details/1419706709

https://archive.org/details/jz20230220

บทที่ ๑๕ ศีล

https://archive.org/details/1503713716

https://archive.org/details/Jz16323

บทที่ ๑๖ สมาธิ 

https://archive.org/details/16267967991

https://archive.org/details/Jz20230404

บทที่ ๑๗ อริยสัจ ๔

https://archive.org/details/1716870873

https://archive.org/details/Jz20230625

ภาค ๓ อารยธรรมวิถี 

บทที่ ๑๘ ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

https://archive.org/details/18042

บทที่ ๑๙ ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม

https://archive.org/details/19.02

บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย: ปาฏิหาริย์ – เทวดา 

https://archive.org/details/2025968969

บทที่ ๒๑ ปัญหาแรงจูงใจ

https://archive.org/details/21020972

บทที่ ๒๒ ความสุข ๑: ฉบับแบบแผน 

https://archive.org/details/2210104133

บทที่ ๒๓ ความสุข ๒: ฉบับประมวลความ

https://archive.org/details/2319.1105

 

หมายเลขบันทึก: 713830เขียนเมื่อ 2 สิงหาคม 2023 17:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 สิงหาคม 2023 18:55 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

Thank you for the link to the update of this excellent book.

I thank the venerable สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) and the digital team. Sadhu.

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท