ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ จะมีการประชุมเรื่องแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในภาคพื้นเอเซีย (Asian Simulation and Modeling) ณ โรงแรมเชอราตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษที่

http://www.mcc.cmu.ac.th/ASIMMOD2007

 

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่